הספרייה המקצועית של

מכירים את תקני החיפוי באבן טבעית?

הכירו את השינויים הצפויים.

המטרה: אפס ליקויים!

מאת דניאל שניידר - מהנדס אזרחי MSc

לשיטת  חיפוי אבן לפי תקן 2378 חלק 4 – קירות מחופים באבן טבעית: שיטת הדבקה בשילוב קיבוע מכני-  יש מעט ליקויים בשטח. זו עובדה. אבל עדיין יש מעט  ליקויים שאפשר למונעם בעבודה נכונה יותר.
לצורך זה אנחנו משדרגים את  התקן ומכינים  גיליון תיקון מס’ 2 עם מספר שינויים ושיפורים.

במאמר זה נעבור על הנקודות החשובות שיהיו בגיליון תיקון מס’ 2 הנמצא בסוף תהליך של עידכון.
להזכירכם:

 • “התקן חל על מערכת חיפוי באבן טבעית של קירות פנים, קירות חוץ וקירות בני.
  התקן חל על מערכת חיפוי בהדבקה בשילוב מכני או הדבקה בלבד לפי גובה החיפוי.”
 • חשוב לציין שהתקן מבוסס על העיקרון: “קודם הדבקה מעולה, ולאחר מכן קיבוע מכאני“. בשום אופן אין להסתפק רק באחת מהדרישות. יש לדאוג לחוזק הידבקות לפי דרישת התקן ולכוח שליפה תקני של הבורג מהרקע. חובה לעמוד בשתי הדרישות !!!
 • פעם נוספת, חשוב לזכור שמאמר זה דן בחלק קטן מהדרישות שבתקן. תמיד יש לקרוא את התקן (המעודכן) במלואו ולעמוד בכל דרישותיו !!!

סעיף 1.3.1 – מערכת החיפוי – שינוי

להלן מבנה סכמטי של שתי מערכות החיפוי, הכוללת רקע, שכבות ביניים, שכבת הדבקה, האבן לחיפוי והאמצעי לקיבוע מכני:

מערכת חיפוי לרקע בטון

מקרא לשתי המערכות:

 1. רקע בטון
 2. שכבת ביניים- שכבת הרבצה
 3. שכבת ביניים- שכבת מיישרת- לפי הצורך
 4. שכבת הדבקה
 5. אבן
 6. מישק רגיל
 7. חומר למילוי מישק רגיל
 8. אמצעי לקיבוע מכני
 9. רקע מיחידות בני (בלוקים) עשויות בטון

מערכת חיפוי לרקע מיחידות בני (בלוקים) עשויות בטון – חדש!

סעיף 1.3.8 גשר תרמי: שינוי

אזור במעטפת יחידת התכנון שיש בו שינוי (בגאומטריים או בחומר ) בחתך האלמנט או במפגש בין אלמנטים, הגורם לשינוי בפריסת הטמפרטורות בפני המשטחים הפנימיים לעומת הטמפרטורה המתקבלת בחתך הטיפוסי.

לדוגמה: פינה במפגש בין שני קירות חוץ; מפגש בין קיר חוץ לבין תקרת ביניים ; מפגש בין קיר חוץ לקיר פנים.

הערה:
מס’ 10 – עובי בידוד התרמי כ-3 ס”מ
מס’ 11 – רשת הפלדה תמוקם באמצע שכבת הביניים ותהיה מעוגנת ומוטבעת
(ראה סעיף 4.4 שבתקן)

קיר בטון אינו מהווה גשר תרמי.

סעיף 4.4 רשתות פלדה: (על פי התקן לטיח 1920 חלק 2 )

הרשתות תהיינה עשויות פלדה מגולוונת בטבילה באבץ חם לאחר ריתוך. עובי הגלוון יהיה 50 מיקרומטר ( 350  ג’ למ”ר) לפחות. בסביבה קורוזיבית כגון עד מרחק 500 מ’ מהים, או באזור של זיהום אויר, יש להשתמש בנירוסטה (פלב”ם) 316.

גודל העינה בין 10 ל- 50 מ”מ. כאשר הטיח מיושם ידני, גודל העינה לא יהיה קטן מ- 25X25 מ”מ.

הרשתות מעוגנות לתשתית.

אבן לחיפוי

סעיף 2.1: השינוי המוצע בגיליון תיקון מס' 2:

עובי האבן לא יהיה קטן מ-20 מ”מ ולא יהיה גדול מ-30 מ”מ.

לצורך תיקונים בחיפוי בשיטה המפורטת בתקן הישראלי ת”י 2378 חלק 5 , ניתן להשתמש באבן שעובייה קטן יותר, 17 מ”מ לפחות , בתנאי שהאבן תיקדח מראש ובכפוף לחישוב הנדסי.

האבן לחיפוי תהיה ללא רשת הדבקה.

אין שינוי בהמשך הגדרה:

למרות האמור לעיל, ההפרש בין עובי אבני החיפוי באותו הבניין לא יהיה גדול מ – 2 מ”מ באותו המישור, כאשר משטח החיפוי צריך להיות מישורי לפי דרישות התכנון.
בחיפויי חוץ – שטח האבן לא יהיה גדול מ – 0.25 מ”ר.
בחיפויי פנים – שטח האבן לא יהיה גדול מ – 0.36 מ”ר.

הסטייה במישוריות האבנים תתאים לדרישות התקן הישראלי ת”י 789.

סעיף 2.2 דבקים שינוי עקב שינוי בתקן 4004 לדבקים

התאמה לדרישות התקן, בדיקות לפי תקן 4004

עובי שכבת הדבקה לא יהיה גדול מ- 15 מ”מ.

סעיף 2.6 השינוי המוצע במקום הסעיף הקיים היום.

אמצעי קיבוע מכניים
העוגנים המשמשים לקיבוע אבן החיפוי יהיו בורגי הברגה עם מיתדי פוליאמיד )ניילון).
כוח השליפה של העוגן מהרקע יהיה 2000 ניוטון לפחות . יש לבדוק את עמידות האלמנטים בכוחות הרוח הפועלים על המבנה , לפי דרישות התקן הישראלי ת “י 414 עם מקדם ביטחון 4 .
הבורג והמיתד יסופקו יחד כערכה (“סט”) אחת מספק מוכר, המלווה במפרט ובאישורי עמידה בבדיקות ממעבדה מאושרת .

השימוש בעוגן יהיה לפי הנחיות היצרן ובהתאם ל מבנה הרקע.
העוגנים יהיו עשויים פלב”ם 316 ו יעמדו בדרישות התקן הבין – לאומי ISO 3506-1 או המסמכים האירופיים ETAG 020 או EAD 33-0284-00-0604

פרק ה – בדיקות האבן:

בדיקה של האבן עצמה:
התאמה לת”י 2378 חלק 1 + בדיקה עמידות בגזירה כוח שליפת בורג מהאבן= 2000 ניוטון מינ’.)

סעיף 3.2 - חוזק הידבקות במתיחה של מערכת החיפוי:

הטבלה הקיימת היום בתקן

שינויים בערכים הקיימים:
חוזק הידבקות במתיחה של התשתית להדבקה שונה ל- 0.5 מגפ”ס מינ. (במקום 0.7 מגפ”ס מינ.)

כוח שליפת הבורג מהרקע שונה ל-2000 ניוטון מינ. במקום 1500 ניוטון מינ.

ציור 4 – בדיקת שליפת עוגן מהתשתית לאחר שבירת האבן

סעיף 4.5.4 - קידוח באבן:

4.5.4.1 – שינויים

קידוח ביחידות בני חלולות עשויות בטון וביחידות בני עשויות בטון תאי מאושפר באוטוקלב (“בלוק לבן”), ייעשה ללא ריטוט.
לתוך הקידוח יוחדר בורג ומיתד. הקידוח והחדרת הבורג והמיתד ייעשו במספר שלבים.

 • הקידוח הראשוני ייעשה במקדח וידיה קטן שקוטרו 5 מ”מ מקסימום. הקדח ייעשה באיטיות ללא ריטוט לעומק של כ-10 מ”מ מעבר לעובי האבן לתוך התשתית. קדח זה ישמש מוביל לקביעת מיקום הבורג.
 • הקידוח השני ייעשה במקדח וידיה בקוטר מתאים לקוטר המיתד המתאים לבורג המתוכנן. עומק הקדח יהיה גדול ב-10 מ”מ לפחות מעומק העיגון הנדרש לפי הנחיות יצרן העוגן, בהתאם לעוגן המתוכנן.

תוספת חשובה לתקן הנוכחי:

סעיף 4.6 – תכן הנדסי

מתייחס לתכן הנדסי עם פירוט חישובים הנדסיים מיוחדים.

תכן הנדסי

לכל חיפוי יוכנו חישובים הנדסיים מיוחדים. תוכניות הביצוע יכללו את פרטי חיבור האבן לרקע.
כל שינוי שייעשה במערכת החיפוי לרבות ברקע , כגון קידוח חורים או חציבת

פתחים , שימוש ברקעים מיוחדים וסטיות ברקע , ייבדק מראש בבדיקה הנדסית לבחינת
השפעת השינוי על יציבות החיפוי ויאושר מבחינה הנדסית .
למרות האמור לעיל, אין צורך בתכן מיוחד ובחישובים מיוחדים עבור פרטי החיפוי אם מתמלאים כל התנאים האלה:

 • גובה החיפוי אינו גדול מ – 12 מ’ מעל פני הקרקע
 • אורך האבן אינו גדול מ – 600 מ”מ ורוחב האבן אינו גדול מ-300 מ”מ
 • קירות הבניין ישרים והסטייה שלהם מהאנך אינה גדולה מ- 15 מ”מ לכל גובה הבניין.

סעיף 4.7 – קיבוע  האבן באמצעים מכניים אחרים

 יש לבחון בתקן עצמו .

סעיף 4.8 רקעים מיוחדים

עבור רקעים מיוחדים, כגון : קיר הכיס של חלון ממ”ד או של תריס גלילה , תיבחר שיטת קיבוע החיפוי לפי חישוב הנדסי .
על גבי רקעים מיוחדים לא יבוצע עיגון האבן ישירות אלא באמצעות שלדה סמויה ובהתאם לחישוב הנדסי כמפורט בתקן הישראלי ת”י 2378 חלק 3 .
לחילופין יציקת פלטת בטון מזוין על גבי כיס חלון ממ”ד כפי שמפורט בתקן הישראלי ת”י 2378 חלק 5.

בברכה,
דני שניידר
צוות מיסטר פיקס